Ms. Bích Vân

Mình rất hài lòng với kết quả và cách làm việc của Minh Đức Tech & Media. Mọi người đã hỗ trợ mình rất nhiều trong quá trình phát triển page, lượng khách về Facebook các nhân của mình cũng tăng lên rõ rệt. Vì vậy, mình quyết định tiếp tục hợp tác với Minh Đức Tech & Media dài dài.”

MĐ Team